Blog 1 -
 Palliatieve Zorg Bij Kanker  thumbnail

Palliatieve Zorg Bij Kanker

Published Apr 24, 24
7 min read

En ook in de gewone zorg voor terminale patiënten is er evenals in de palliatieve zorg aandacht voor pijn- en symptoombestrijding. Toch is er een verschil tussen bijvoorbeeld terminale zorg en palliatieve zorg. Palliatieve zorg & levenseinde. Palliatieve zorg onderscheidt zich wezenlijk van andere vormen van terminale zorgverlening doordat ze na de vaststelling dat de ziekte niet meer te genezen is, zich specifiek richt op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van de patiënt

Psychosociale en spirituele zorg zijn in de palliatieve zorg dan net zo belangrijk als curatieve zorg - Palliatieve zorg & levenseinde. Zo betekent zorg voor de kwaliteit van leven niet alleen goede pijn- en symptoombestrijding of aandacht voor de religieuze en spirituele behoeften van de patiënt maar ook zorg voor naasten en zorgverleners. In onze geïndividualiseerde samenleving betekent het bovendien dat er aandacht is voor de eventuele relationele en existentiële eenzaamheid van een patiëntRespect voor de keuzes is dan ook erg belangrijk - Palliatieve zorg & levenseinde. Toch kan het van belang zijn dat er rekening gehouden wordt met de toenemende kwetsbaarheid van de patiënt waardoor het moeilijk voor hem of haar kan worden om beslissingen te nemen. Om goede palliatieve zorg te kunnen geven die gericht is op kwaliteit van leven zullen zorgverleners in staat moeten zijn om niet alleen vanuit het eigen vakgebied te werken maar ook oog te hebben voor de andere disciplines die binnen de palliatieve zorg werken

Palliatieve zorg is meer dan het doorverwijzen van een patiënt met psychische problemen naar een psycholoog (Palliatieve zorg & levenseinde). Palliatieve zorg is zorg in een multidisciplinaire setting. Daarbij voegt moreel beraad ook nog iets wezenlijks toe. De betrokken zorgverleners uit de diverse disciplines denken samen na over de morele problematiek van een bepaalde situatie

Hoelang Duurt Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg wordt traditioneel aangeboden aan kankerpatiënten, maar als de doelstelling van palliatieve zorg kwaliteit van leven is voor mensen die binnen afzienbare tijd zullen sterven, dan kan palliatieve zorg ook een zorg zijn voor alle mensen die zullen sterven aan niet-acute aandoeningen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan palliatieve zorg voor ouderen.

2005, Murray e.a. Palliatieve zorg & levenseinde. 2005, Goldstein e.a. 2005). Schol’s conclusie is dat palliatieve zorg voor ouderen erg complex is 49 door de relatie tussen stoornissen, beperkingen en handicaps en de daaraan gerelateerde zorgbehoefte. Bestaande palliatieve zorgmodaliteiten en zorgarrangementen zijn daardoor meestal niet geschikt voor ouderen. Palliatieve zorg voor ouderen is meer dan alleen terminale zorg

93 Het WRR-rapport: Geloven in het publieke domein heeft in de media veel stof doen opwaaien. Ook het pleidooi in dit WRR-rapport voor het ontwikkelen van een ‘normatieve professionaliteit’ in de zorg riep nogal wat bezwaar op. Veel tegenstanders vonden dat de regering zich niet moest bemoeien met zingeving. 94 In een reactie in Trouw in februari 2007 zeggen Van den Donk en Jonkers, voorzitter en stafmedewerker van de WRR, dat ‘normatieve professionaliteit’ vooral moet worden beschouwd als een verduidelijking van en discussie over de gehanteerde normen door professionals in de zorgpraktijk.

Maar deze uitspraak suggereert volgens mij wel dat we op het terrein van palliatieve zorg erg ver zijn. Dat betwijfel ik. Palliatieve zorg wordt tot op heden hoofdzakelijk gegeven aan kankerpatiënten. Palliatieve zorg & levenseinde. Voor andere chronische zieken en voor ouderen is palliatieve zorg nauwelijks toegankelijk. Veel ziekenhuizen hebben nog geen palliatieteam. Mensen die thuis sterven aan een chronische ziekte zijn voor palliatieve zorg afhankelijk van de bereidheid en de kennis van hun huisarts en de wijkverpleegkundige

Wat Houd Palliatieve Zorg In

Er zijn te weinig concrete voorstellen tot onderzoek. Er is dus nog veel werk aan de winkel! Ook het grote publiek is nog onvoldoende voorgelicht. Palliatieve zorg & levenseinde. Het is voor hen belangrijk geïnformeerd te zijn over de betekenis van deze zorg in de laatste levensfase, tegelijkertijd is het voor hen van belang om de grenzen te kennen van die palliatieve zorg

Palliatieve zorg is niet bedoeld om die natuurlijke angst onder het ‘pallium’ weg te stoppen. 93 94 95 96 J. Palliatieve zorg & levenseinde. Schols, Palliatieve zorg en ouderen. (Voordracht gehouden op het symposium “Palliatieve zorg in beeld” van het Integraal Kankercentrum Zuid op 1 december 2006 in het Provinciehuis ’s Hertogenbosch). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Geloven in het publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, p

www.wrr.nl. (januari 2007). Palliatieve zorg & levenseinde. W. van de Donk, P. Jonkers, ‘Nee: de WRR pleit niet voor staatszingeving’, Trouw,14 februari 2007. C. Ross-van Dorp, Nederland koploper in de palliatieve zorg (Voordracht gehouden op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg ‘ Terugblikken en Vooruitzien’ op 1-3 november 2006 in het Congres Hotel De Werelt in Lunteren)

50 4 PAST SEDATIE IN EEN PALLIATIEVE ZORGETHIEK? 4.1 Inleiding In zijn boek De domesticatie van het noodlot noemt De Mul drie houdingen die zich in onze cultuur hebben ontwikkeld om met de angst voor het noodlot zoals haat, oorlog en dood te kunnen leven. De eerste houding is de tragische houding die we kennen uit de Griekse tragedies.

Palliatieve Zorg Medicatie

Al in de klassieke oudheid wordt de tragische houding vervangen door de tweede houding van het geloof het lot te kunnen beheersen door het op een streng rationele wijze te benaderen - Palliatieve zorg & levenseinde. Met deze praktische benadering lopen de filosofen uit de 4e eeuw voor Christus al vooruit op de strategie van de moderne tijd

De Christelijke leer van de voorzienigheid geeft namelijk geen enkele ruimte aan het toeval. Alle gebeurtenissen, ook die op het eerste gezicht op een noodlottig toeval lijken, dienen in het door God voorziene plan een doel en krijgen daardoor zin - Palliatieve zorg & levenseinde. Deze gedachte vergroot de draagkracht van de gelovige, zeker wanneer er als troost eeuwig heil in het vooruitzicht wordt gesteld

Dat is de derde houding. Weliswaar heeft de gezondheidszorg de dood nog niet bedwongen, maar ze kan wel veel ernstig zieke mensen genezen. Bovendien kan ze, als het sterven eenmaal onvermijdelijk is, door rationele afwegingen niet alleen de manier waarop men wil sterven bepalen maar ook het tijdstip waarop men gaat sterven.

Zo kan de gezondheidszorg zieken wel langer in leven houden, maar daartegenover staat dat het stervensproces vaak slepend en het lijden soms onmenselijk is. Palliatieve zorg & levenseinde. Het noodlot laat zich niet temmen. Het lijkt erop of in deze postmoderne tijd een nieuwe houding bezig is zich te ontwikkelen. Het is een houding waarbij het moderne geloof in het technisch kunnen, vermengd wordt met het tragische besef dat de maakbaarheid zijn grenzen heeft bereikt

Palliatieve Zorg - Palliatieve ZorgMet al onze medische technische kennis kunnen we dikwijls niets meer doen, dan helpen het lijden in de stervensfase te verminderen door de mensen in een kunstmatig coma te brengen. Dit zou kunnen betekenen dat de patiënt zich niet meer bewust is van de aandacht van zijn naasten. Het verlichten van de pijn vraagt hier het offer van het ontbreken van nabijheid en troost.

Palliatieve sedatie is daardoor niet alleen maar goed of alleen maar slecht en het maakt deze manier van medisch begeleid sterven ambivalent. Uiterste voorzichtigheid is dan ook heel belangrijk. 98 97 98 J. de Mul, De domesticatie van het noodlot, Kampen, Klement, 2006. Ibid., p - Palliatieve zorg & levenseinde. 177-178. 51 4.2 Past sedatie in een palliatieve zorgethiek? Over het medische model van Broeckaert voor begeleid sterven heb ik al geschreven in het begin van deze scriptieBroeckaert beschrijft in het model drie categorieën. De categorie die voor dit hoofdstuk van belang is gaat over pijn- en symptoomcontrole (Palliatieve zorg & levenseinde). Hierbij is proportionaliteit de ethische norm. Adequate pijn- en symptoomcontrole is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van leven van de patiënt, maar ook voor zijn naasten die het vaak erg zwaar vinden om hun geliefde te zien lijden

Om de levenskwaliteit van de patiënt en zijn naasten te verbeteren wordt er veel aandacht gegeven aan pijn- en symptoomcontrole. Palliatieve zorg & levenseinde. Dit gebeurt door het geven van ondersteuning op het fysieke vlak en door het aanbieden van psychosociale en spirituele zorg . Maar soms kan het ondraaglijk lijden in de laatste levensfase alleen onder controle gehouden worden via het geheel of gedeeltelijk verlagen van het bewustzijn; door palliatieve sedatie

Palliatieve Zorg GenkExistentiële pijn is niet te verhelpen door sedatie (Palliatieve zorg & levenseinde). De patiënt is zich dan alleen niet meer bewust van zijn pijn - Palliatieve zorg & levenseinde. Analgetica en sedativa zijn middelen die eigenlijk alleen gebruikt kunnen worden voor een medicamenteuze behandeling van fysieke pijn. Zo kan een patiënt in de allerlaatste fase van het stervensproces erg angstig zijn

Latest Posts

Communicatie Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
6 min read

Palliatieve Zorg

Published Apr 26, 24
7 min read

Vacatures Palliatieve Zorg West-vlaanderen

Published Apr 25, 24
7 min read